tujau

tujau
tujaũ (ž.) adv. NdŽ, Vvr, Skd, Žd, Šauk; Sut, S.Dauk, tūjaũ K žr. tuojau: 1. Palauk – tujaũ ateisu Smt. Mergeikai tujaũ užliepiau, ka autus, kelnes išplautų DūnŽ. Tujaũ bengsu darbą, palauk biškį Pln. Žemė pratirpo, ta tujau už plūgo ir į laukus Bdr. Ka aš jau augau, darželius tujaũ pasitaisiau gražius Žlb. Jau brėkšta, tujaũ būs tamsi Klp. Ateis rugiai tujau pjauti Žr. Aš tujau miegtu, i gan, atsisėdusi Slnt. Kaip tik įlipo į [v]andinį, tujaũ pradėjo skęsti Brs. Biškelį ką padirbs, tujaũ visas teip kaip iš vandens ištrauktas Jdr. Jei būs girtas, ka pareina, tujaũ pradės mušties Trk. Tujaũ cinkt brinkt viską anie gaus ten tus piningus Kl. Tujaũ skaidystės [nuo tėvų], suaugot Rdn. Žodis ne taip – tujaũ su kuo sugreiba, tujaũ į galvą leida Trš. Gausi tu tujaũ į kaktą! Sd. Nebnoria mergos vaikų beauginti: tujau išsibraukia Trg. ^ Rytojuo palik pyragą, o darbą padaryk tujaũ Lpl. 2. Tujaũ tas vienas kelias sukas į šiaurę Vkš. Nu o tujaũ už Vadaksties tujaũ y[ra], tas dvaras buvo Lc. I čia buvo antra koplyčia čia šitai tujaũ už upės Gd. O mes tame tarpe čia gyvenom, čia pat netolie, tujaũ už miesteliuo Žeml.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • tujau pat — tujau pàt (ž.) adv., tujaũ pat LKT44(Lž) tučtuojau: Aš eitu anam pasakysu tėvuo, ka ans ateitum tujau pàt Šts. Biškį pasirūpina, tujau pàt nervojas, tujau pàt grobas (serga) Trk. Tujau pàt išdalys [duoną] vaikams parnešti, i reiks vėl kepti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tujaus — tujaũs (ž.) adv. Lž, Žd, Vkš, Kv; S.Dauk, Sut, tujaũs MitII39(Krg), KŽ, Plik žr. tuojaus 1: Kaip uždeginsu su vyte par šonus, tei tujaũs apsiraminsi! DūnŽ. Tujaũs, tujaũs, palauk, ateisiu! Ms. Atejo tėvas, tujaũs visi nutilo Pln. Ka mane… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • žodis — žõdis sm. (2) KBII68, K, LsB290, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, DŽ, FrnW, NdŽ, KŽ; SD342, KlG5, H, H227, R, R406, MŽ, MŽ547, OsG5, Sut, N, BzB342, L, žodỹs (4) NdŽ 1. svarbiausias reikšminis kalbos vienetas, bet kokios sąvokos išraiška: Kiekviena kalba… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varyti — 1 varyti, vãro, vãrė 1. tr. SD1120, SD244, H, R, MŽ, Sut, I, KBII176, K, Rtr, Š, KŽ, PnmŽ, Nmč, Lb, Aps, Rk, Skp, Krč, Ps, Žg, Plšk, Klk, Sd, Lnk, Als, Žr, Lk, Vdk versti judėti kuria nors linkme, ginti, vyti: Varyt arba gỹt – tai čia tas pats …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apversti — apver̃sti, apver̃čia (àpverčia), àpvertė 1. tr. SD1114, SD301, Sut, N, K, RtŽ, L, Š, Rtr, BŽ77, DŽ, NdŽ, KŽ padaryti, kad pargriūtų, parvirstų ant šono, pargriauti, parblokšti, paguldyti ant žemės: Karves pagirdžia, lovius apver̃čia in šono Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atžvilgėti — 2 atžvilgėti intr. 1. Sut, OGLII364 pažiūrėti, pažvelgti atgal. | refl. P, KII135, KŽ: Atsižvilgiu SD1100, SD220. Bėk, bėgęs ir atsibėgėjęs, atsižvilgėk atsisukęs J. Eik n’atsižvilgėdamas! KBI33. Baisiai nusigandusi pašoko ir nubėgo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištraukti — Rtr, Š; SD409, H184, R46, MŽ61, M, LL101,286, ŠT24 1. tr. VlnE175, N, KI165, LL294, ŠT22, BŽ78,82, DŽ1 išrauti, išpešti, išlupti, pašalinti ką tvirtai besilaikantį, įkliuvusį, pritvirtintą ir pan.: Ištraukti raktą NdŽ. Ištrauk uožuolą su šaknimi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ranka — rankà sf. (2) K, (4) LKKXI173(Zt), Rod; SD315, H182, Sut, M, rañkos pl. (2) 1. viršutinė žmogaus galūnė nuo peties iki pirštų galų; šios galūnės dalis nuo riešo iki pirštų galų: Dešinė rankà, kairė rankà KI584. Tiesioji (dešinioji) rankà Dv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sužavėti — 1 sužavėti, sùžavi ( ėja), ėjo tr. 1. J, G113, J.Jabl(Als), ŠT355, Š, Kv, Šll, KlvrŽ, Všv, Klp, Krg, Kl pakerėti, užburti: Senovė[je] žmonys dideliai tikėjo, ka žydai galia sužavėti; a darbas koks neseksas, sakys: a žydai i sužavėjo End. Ta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • — 1 ùž praep. Š, Rtr, FrnW; H, H176, Q284, R, MŽ, Sut, LL176, àž (r.) Š, J.Jabl, FrnW, žù Žrm, Asv, Nč I. erdvės santykiams reikšti. 1. su gen., dat., acc., instr. reiškiant veiksmo vietą ne priekinėje kieno pusėje: Už tvora yra akmuo J. Jam… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”